loading page

Chaotic Time Series Prediction of Echo State Network Based on Memristor
  • +2
  • Xiaohui Mu,
  • Lixiang Li,
  • Haipeng Peng,
  • Shuang Pan,
  • Shuai Li
Xiaohui Mu
Beijing University of Posts and Telecommunications
Author Profile
Lixiang Li
Beijing University of Posts and Telecommunications

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Haipeng Peng
Beijing University of Posts and Telecommunications
Author Profile
Shuang Pan
Beijing University of Posts and Telecommunications
Author Profile
Shuai Li
Beijing University of Posts and Telecommunications
Author Profile

Abstract

In this paper, we proposed a new echo state network (ESN) model, namely echo state network based on memristor (memristor-ESN). It improve the memory function of the reservoir and the prediction performance of the ESN. In the memristor-ESN, memristor is used to replace the synapses between neurons in the reservoir of echo state network. In the prediction of chaotic time series, we compare the classical echo state network with the echo state network based on memristor. Simulations are conducted to verify the prediction accuracy and prediction performance of the memristor-ESN.