loading page

AAKT: Enhancing Knowledge Tracing with Alternate Autoregressive Modeling
  • +3
  • Hao Zhou ,
  • Wenge Rong ,
  • Jianfei Zhang ,
  • Qing Sun ,
  • Yuanxin Ouyang ,
  • Zhang Xiong
Hao Zhou
Beihang University
Author Profile
Wenge Rong
Beihang University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Jianfei Zhang
Beihang University
Author Profile
Qing Sun
Beihang University
Author Profile
Yuanxin Ouyang
Beihang University
Author Profile
Zhang Xiong
University of International Business and Economics
Author Profile