April 13, 2021
Staircase Selective Harmonic Elimination in Multilevel Inverters to Achieve Wide Outp...
Amirhossein Pourdadashnia , Mohammad Farhadi-Kangarlu , milad Sadoughi , et al.