May 05, 2022
Biteye: A System for Tracking Bitcoin Transactions
Zhen Li , Yi Zheng , Jinze Li , et al.
February 14, 2020
Dragnet: A Method for Tagging Bitcoin Addresses of Exchanges
Zhen Li , Yi Zheng , Qi Li , et al.