July 03, 2020
High-Density Memristor-CMOS Ternary Logic Family
Xiaoyuan Wang , Pengfei Zhou , Jason Eshraghian , et al.