May 26, 2022
Star Topology Convolution for Graph Representation Learning
Chong Wu , Zhenan Feng , Jiangbin Zheng , et al.