January 20, 2022
Terahertz Long-Distance Propagation Loss in the Air
yingjiang guo , Kai-Da Xu , Xianjin Deng , et al.
August 17, 2020
SPICE Behaviors of Double Memristor Circuits Using Cosine Window Function
Kai-Da Xu , Donghao Li , Qiang Chen , et al.