August 17, 2020
SPICE Behaviors of Double Memristor Circuits Using Cosine Window Function
Kai-Da Xu , Donghao Li , Qiang Chen , et al.