loading page

SGINet: Toward Sufficient Interaction Between Single Image Deraining and Semantic Segmentation
  • +3
  • Yanyan Wei ,
  • Zhao Zhang ,
  • Huan Zheng ,
  • Richang Hong ,
  • Yi Yang ,
  • Meng Wang
Yanyan Wei
Author Profile
Zhao Zhang
Hefei University of Technology

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Huan Zheng
Author Profile
Richang Hong
Author Profile
Meng Wang
Author Profile

Abstract

Please cite this work as
Yanyan Wei, Zhao Zhang, Huan Zheng, Richang Hong, Yi Yang and Meng Wang, “SGINet: Toward Sufficient Interaction Between Single Image Deraining and Semantic Segmentation,” In: Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), Lisbon, Portugal, June 2022.