loading page

Deep Multi-Resolution Mutual Learning for Image Inpainting
  • +3
  • Huan Zhang ,
  • Zhao Zhang ,
  • Haijun Zhang ,
  • Yi Yang ,
  • Shuicheng Yan ,
  • Meng Wang
Huan Zhang
Author Profile
Zhao Zhang
Hefei University of Technology, Hefei University of Technology, Hefei University of Technology

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Haijun Zhang
Author Profile
Shuicheng Yan
Author Profile
Meng Wang
Author Profile

Abstract

Please cite this work as:
Huan Zheng, Zhao Zhang, Haijun Zhang, Yi Yang, Shuicheng Yan and Meng Wang, “Deep Multi-Resolution Mutual Learning for Image Inpainting,” In: Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), Lisbon, Portugal, June 2022.