May 10, 2022
Computer Vision Techniques in Manufacturing
Longfei Zhou , Lin Zhang , Nicholas Konz , et al.