January 23, 2023
CrowdMagMap: Crowdsourcing based Magnetic Map Construction for Shopping Mall
Yan Wang , Jian Kuang , Tianyi Liu , et al.
December 20, 2021
LiDAR Odometry by Deep Learning-based Feature Points with Two-step Pose Estimation
Tianyi Liu , Yan Wang , xiaoji niu , et al.