January 05, 2022
Deep learning for enhancing multi-source reverse time migration
Yaxing Li , Xiaofeng Jia , Xinming Wu , et al.