December 07, 2022
Vocal Melody Labeling in MedleyDB
Xian Wang
February 03, 2022
Dilated Convolutional Model for Melody Extraction
Xian Wang , Lingqiao Liu , Javen Shi , et al.