February 03, 2022
Dilated Convolutional Model for Melody Extraction
Xian Wang , Lingqiao Liu , Javen Shi , et al.