May 18, 2022
Audio-Visual Kinship Verification: a New Dataset and a Unified Adaptive Adversarial M...
Xiaoting Wu , Xiaoyi Feng , Xueyi Zhang , et al.