November 21, 2022
SelectQ: Calibration Data Selection for Post-Training Quantization
Zhao Zhang , Yangcheng Gao , Jicong Fan , et al.