May 19, 2023
High-Fidelity Diffusion Editor for Zero-Shot Text-Guided Video Editing
Yan Luo , Zhichao Zuo , Zhao Zhang , et al.
November 21, 2022
SelectQ: Calibration Data Selection for Post-Training Quantization
Zhao Zhang , Yangcheng Gao , Jicong Fan , et al.