May 24, 2022
FRC-Net: A Simple Yet Effective Architecture for Low-Light Image Enhancement
Zhao Zhang , Huan Zheng , Richang Hong , et al.
November 21, 2022
SelectQ: Calibration Data Selection for Post-Training Quantization
Zhao Zhang , Yangcheng Gao , Jicong Fan , et al.