November 11, 2022
Fast and Generic Quasi-dynamic Energy Flow Calculation of the Electricity-Heat Integr...
Shuai Yao , Wei Gu , Jianzhong Wu , et al.