March 21, 2023
Security-Enhanced Directional Modulation Symbol Synthesis using High Efficiency Time-...
Gaojian Huang , Shufen Chen , Yuan Ding , et al.
December 30, 2022
Covert Communication of STAR-RIS Aided NOMA Networks
Xingwang Li , Zhifa Tian , Wenjing He , et al.
December 30, 2022
Rate-Splitting Multiple Access-based Cognitive Radio Network With ipSIC and CEEs
Xuesong Gao , Xingwang Li , Congzheng Han , et al.
January 09, 2023
DACs
Xingwang Li , Mingyu Zhang , Hui Chen , et al.