May 12, 2023
Autonomous Driving Decision Algorithm for Complex Multi-vehicle Interactions: an Effi...
Daofei Li , Jiajie Zhang , guanming Liu , et al.
November 21, 2022
Vehicle Crash Mitigation Strategy in Unavoidable Collision Scenarios: Focusing on Mot...
Daofei Li , Zhaohan Hu , Jiajie Zhang , et al.