loading page

Is denoising necessary for ultrasound image segmentation deep learning: review and benchmark
  • +6
  • Fei Liu ,
  • Lu Chen ,
  • Pei Qin ,
  • Sijie Xu ,
  • Zhixia Dong ,
  • Xiangyun Zhao ,
  • Xinjian Wan ,
  • Xu Chen ,
  • Binjie Qin
Zhixia Dong
Author Profile
Xiangyun Zhao
Author Profile
Xinjian Wan
Author Profile
Binjie Qin
Shanghai Jiao Tong University, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai Jiao Tong University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile