August 08, 2022
KINA: Karatsuba Initiated Novel Accelerator for Ring-Binary-LWE (RBLWE)-based Post-Qu...
Pengzhou He , Yazheng Tu , Jiafeng Xie , et al.