loading page

LM-Metric: Learned Pair Weighting and Contextual Memory for Deep Metric Learning
  • +2
  • Shiyang Yan ,
  • Lin Xu ,
  • Xinyao Shu ,
  • Zhenyu Lu ,
  • Jialie Shen
Shiyang Yan
Inria

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Xinyao Shu
Author Profile
Zhenyu Lu
Author Profile
Jialie Shen
Author Profile

Abstract

Learned Pair Weighting and Contextual Memory for Deep Metric Learning.