April 11, 2023
Calf-INS: A Calf-Mounted IMU-based Inertial Navigation System for Pedestrian
Jian Kuang , Dazhou Xia , Tao Liu , et al.