May 26, 2023
ProteinChat: Towards Achieving ChatGPT-Like Functionalities on Protein 3D Structures
Han Guo , Mingjia Huo , Ruiyi Zhang , et al.
May 22, 2023
DrugChat: Towards Enabling ChatGPT-Like Capabilities on Drug Molecule Graphs
Youwei Liang , Ruiyi Zhang , Li Zhang , et al.