June 22, 2023
Terahertz Communications and Sensing for 6G and Beyond: A Comprehensive View
Wei Jiang , Qiuheng Zhang , Jiguang He , et al.