loading page

原子磁强计多层磁屏蔽中磁场噪声的耦合
 • +7
 • Zixuan Wang ,
 • Mengshi Zhang ,
 • Ke Yang ,
 • Tingting Yu ,
 • Bihu Lv ,
 • Ning Zhang ,
 • Jia Guo ,
 • Yao Chen ,
 • Dezhao Li ,
 • Xiaolong Wang
Zixuan Wang

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Mengshi Zhang
Author Profile
Tingting Yu
Author Profile
Ning Zhang
Author Profile
Dezhao Li
Author Profile
Xiaolong Wang
Author Profile
2024Published in IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement on pages 1-1. 10.1109/TIM.2024.3353834