December 02, 2023
Hybrid Nearest-Level Switching Modulation for a Wide Output Bandwidth at Low Switchin...
Jinshui Zhang , Xiaoyang Tian , Boshuo Wang , et al.