December 07, 2023
Frequency Diverse Array With Discrete Fourier Transform for Single Target Estimation
Kai Wang , Zichuan Yu , Zhiyuan Jin , et al.