February 22, 2024
Pioneering Deterministic Scheduling and Network Structure Optimization for Time-Criti...
Yujiao Hu, Yining Zhu, Huayu Zhang, et al.
February 27, 2024
CoRaiS: Lightweight Real-Time Scheduler for Multi-Edge Cooperative Computing
Yujiao Hu, Qingmin Jia, Jinchao Chen, et al.