January 08, 2024
LADAC: Large Language Model-driven Auto-Designer for Analog Circuits
Chengjie Liu, Yijiang Liu, Yuan Du, et al.