January 26, 2024
The State-of-the-Art and Promising Future of Blockchain Sharding
Qinglin Yang, Huawei Huang, Zhaokang Yin, et al.