February 12, 2024
GDN: Generative Decoupling Network for Digital Subtraction Angiography Generation
Ruibo Liu, Zhenzhou Li, Xiaoyan Shen, et al.