March 29, 2024
A Survey of Backpropagation-free Training For LLMS
Hanzi Mei, Dongqi Cai, Yaozong Wu, et al.