May 06, 2024
A 22-nm 4.92 TOPS/W end-to-end RNS DNN Accelerator for Edge-AI Devices
Vasilis Sakellariou, Vassilis Paliouras, Ioannis Kouretas, et al.