May 05, 2020
Large Kerr nonlinearity in PdSe2 2D films
linnan jia , Jiayang Wu , Baohua Jiao , et al.
April 03, 2020
Transforming silicon into a high performing in tegrated nonlinear photonics platform...
David Moss , Baohua Jiao , Jiayang Wu , et al.
February 18, 2020
Enhanced optical four-wave-mixing in integrated ring resonators with graphene oxide f...
David Moss , Jiayang Wu , xingyuan xu , et al.